Uznawanie kwalifikacji w Niemczech

Sprawozdanie ze szkolenia pt.
„Uznawanie kwalifikacji w Niemczech”
organizowanego przez Polskie Centrum Kompetencyjne
ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Anerkennung-Collage

Szkolenie odbyło się 11 lipca 2015 r. w siedzibie Polskiej Rady Społecznej, przy ul. Oranienstr. 34 w Berlinie w godzinach 10 – 16. Szkolenie poprowadziła Pani Julia Merian z sieci IQ LNW Berlin, Projekt „Drogi do uznania świadectw i dyplomów w Niemczech” Clubu Dialog e. V. oraz Pan Michael Zochowski z HWK.

Pani Julia Merian (siec IQ LNW, Projekt Club Dialog e. V.) pomaga w uznawaniu dyplomów, kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicami Niemiec. Pani Merian zajmuje się nie tylko  doradztwem w powyższym zakresie, ale również partycypuje i pomaga jednostce na każdym etapie długotrwałej procedury uznawania kwalifikacji i dyplomów, aż do zakończenia tego procesu.

Po krótkim wstępie referentka zaprezentowała na swojej prezentacji multimedialnej: „Do uznania przez uznanie – Zagraniczne kwalifikacje zawodowe na niemieckim rynku pracy”, główne cele przyświecające ustawie uznaniowej, wskazując na najistotniejszy – zapotrzebowanie niemieckiego rynku pracy na wykwalifikowaną siłę roboczą.

Anerkennung-FotocollageUstawa federalna „ Ustawa dotycząca poprawy ustalania i uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą ” (z niem. Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG) odnosi się przede wszystkim do zawodów nieregulowanych, nauczanych w systemie dualnym. W ustawie tej znaleźć można również odesłanie do ustaw szczególnych regulujących dany zawód, jak np. ustawa o pielęgniarzach, które należy stosować zawsze w pierwszej kolejności. Referentka omówiła także zakres omawianej ustawy. Mianowicie ustawa nie reguluje świadectw szkolnych. Nie ma zastosowania również w przypadku nieregulowanych zawodow. Dodatkowo w krajach związkowych zostały uchwalone własne ustawy uznaniowe.

Pani Merian podkreśliła, iż każdy bez względu na narodowość jest uprawniony do złożenia wniosku, zarówno w Niemczech, jak i z zagranicy, a decyzja dotycząca uznania powinna zostać wydana w ciągu 3 miesięcy. Wniosek o uznanie może być złożony po spełnieniu łącznie następujących warunków: posiadanie dyplomu, i chęć pracy w Niemczech.

Natomiast przedstawiając warunki wymagane do złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji podkreślone zostało, że uznanie kwalifikacji, tylko i wyłącznie na podstawie doświadczenia zawodowego nie jest możliwe. Niezbędne jest wówczas zdobyte za granicą wykształcenie zawodowe lub ukończone studiów.

Pani Merian przedstawiła zakres uznaniowy w oparciu o ustawę o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą obowiązująca w poszczególnych krajach związkowych oraz podstawy poszczególnego uznania: szkolnego, akademickiego oraz zawodowego. Referentka podkreśliła także, że wprawdzie ustawa stanowi, iż każdy może złożyć wniosek o uznanie, bez względu na miejsce pobytu, jednakże poszczególne izby wymagają, żeby wnioskodawca przebywał na terenie Niemiec.

Zwrócona została uwaga publiczności na pozytywne aspekty uznawania kwalifikacji. Kolejno prezentowane były wszelkie rezultaty postępowania uznaniowego, w tym także sytuacja uznania częściowego, i ich następstwa; dokumenty jakie wymagane są do złożenia wniosku oraz koszty z tym związane. Została przytoczona istotna wzmianka dotycząca izby budowlanej, nie uznaje tłumaczeń od polskich tłumaczy.

Kontaktdaten-Refereten

Przedstawione zostało również zagadnienie dotyczące wymogu znajomości języka niemieckiego przez wnioskodawców, w zależności od zawodu wyuczonego, kwalifikacji.

Referentka wskazała także, iż w przypadku zawodów niereglamentowanych można praktycznie od razu szukać pracy.

Drugi z naszych referentów – Pana Zochowskiego przedstawiciela HWK (izby rzemieślniczej) poruszył tematykę oceny zagranicznych świadectw nauki zawodu przez izbę rzemieślniczą (HWK). W prezentacji przedstawione zostały wymogi dotyczące złożenia wniosku, przebieg egzaminu i końcowy rezultat, a także koszty z tym związane oraz możliwości ich refundacji. Referent poinformował również o okresie trwania całego procesu. Na koniec wskazał, gdzie można znaleźć porady i dalsze informacje niezbędne w powyższym zakresie.

Opracował: Paweł Gaweł

Prezentacja do pobrania – Polnisch_Schulung_Anerkennungsgesetz2